Uudised 2018

Mida pikem on inimese eluiga, seda rohkem on erinevaid põlvkondi, kes elavad ühel ja samal ajal, jagades ühist ruumi ja osaledes samas ühiskonnas. Olukorda, kus liike on palju, lapsi on palju või rahvast on palju, väljendatakse eesti keeles kui rikkust: liigirikas, lasterikas, rahvarikas. Põlvkondade rohkust pole me osanud eriliseks rikkuseks pidada.

Ühiskond on vanuseliselt segregeerunud ehk vanuseti eraldunud. Elu esimesed kakskümmend aastat kulgevad meil kitsalt omavanuste keskel, lasteaias ja koolis. Vanaduses nähakse meile samuti elu ette omasuguste seas, seltsi pakutakse päevakeskuses ning tuge teenusmajades ja hooldekodus. Vanuseline segregatsioon iseloomustab ka vahepealset perioodi, vähemalt neis paljudes organisatsioonides, kus juhid ja personalijuhid ehitavad edukat meeskonda üles tegijate täieliku sarnasuse alusel.

Vanuseline kastisüsteem

Kui ühiskond ehitab meile vanuselist kastisüsteemi, siis kas see väljendub ka isiklikes sotsiaalvõrgustikes? SHARE uuringu põhjal võib kinnitada, et vanemal rahvastikuosal on tõepoolest suhteliselt vähe kokkupuudet rohkem kui üks põlvkond noorematega.  

Sotsiaalministeerium koostöös ministeeriumi juurde loodud vanemaealiste poliitika komisjoniga korraldas 18.10.2018 seminari, mis oli suunatud vanemaealiste üksindusele ja sotsiaalsele kaasatusele. Ettekannetega esinesid ka Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadurid.

Professor Merike Sisask –  “Mitmepalgeline üksildus ja selle seos vananemisprotsessiga SHARE uuringu andmete põhjal”. Vaata slaide siit.

Teadur Tiina Tambaum – “Ettevaatust – varinguoht. Vanemaealiste organisatsioonide võimestamisest”. Vaata slaide siit.

Päevakava 18.10.2018

Avaldati SHARE andmebaasi uus versioon 6.1.1

Avaldati SHARE andmebaasi uus versioon 6-1-1, milles on  SHARE uuringulainete 1,2,3,4, 5 ja 6 puhastatud ja harmoniseeritud andmed. Selles versioonis on uuendatud ja parandatud infot SHARELIFE ja gv_isced moodulites, Rohkem informatsiooni selle andmete versioonis tehtud muudatuste kohta saab lugeda siit .

SHARE andmed on aluseks üleriigilisele aruetelule hoolduskindlustuse loomise teemal

SHARE Eesti juhtkomitee liige dr Kai Saks on algatanud üleriigilise aruetelu hoolduskindlustuse loomise teemal. Dr Saks esitas eelmisel aastal uue eakuse rahvakogule ettepaneku luua Eestis hoolduskindlustus (Loe siit). Ettepanekule andis toetusallkirja 1063 inimest ja see võeti arutamisele Riigikogu sotsiaalkomisjonis. Märtsi alguses 2018 arutas teemat riikliku tähtsusega küsimusena Riigikogu täiskogu. Ka Maailmapanaga raportis “Reducing the Burden of Care in Estonia Interim Report” (Loe siit), mis avaldati juunis 2017 ja mis samuti osutas teravale vajadusele muuta Eestis vanemealiste hoolduse süsteemi, on olulise andmeallikana kasutaud just SHARE uuringu andmeid. 

Teema eestkõnelejana dr Kai Saks kutsub eksperte, spetsialiste ja kõiki inimesi, keda probleem kõnetab või puudutab, alanud arutelus kaasa rääkima ja lahendusi välja pakkuma. Küsimus ei tohi vajuda tähelepanu alt välja enne, kui on jõutud otsusteni. 

Vaata Riigikogu 6. märtsi 2018 istungi kõiki ettekandeid (sh dr Kai Saks alates 9:45).

Loe ja vaata ülevaadet 6. märtsi 2018 istungist siin.  

Vaata ETV 6. märtsi 2018 saadet Foorum, kus dr Kai Saks osales eksperdina ja stuudios väitelsid Tiina Kangro, Helmen Kütt, Maris Lauri ja Monika Haukanõmm.

Loe 2. märtsi 2018 artiklit “Lapsest saab kunagi vana. Keda see huvitab?” ajalehest Sirp.

"Vanuseline diskrimineerimine põlvkondadevahelise koostöö korraldamisel?" Tiina Tambaumi seminar Glasgow Ülikoolis

Seminar Glasgow Ülikoolis “Vanuseline diskrimineerimine põlvkondadevahelise koostöö korraldamisel?” integreerib kolm valdkonda – tõrjutus vanuse alusel, põlvkondadevaheline koostöö ja vanemate meeste kaasamine.

Seminari lähtepunkt tõstatub SHARE uuringust, mis näitab selgelt, et vanemad mehed on töövälisesse sotsiaalsesse ühistegevussee vähem kaasatud kui vanemad naised. Teiselt poolt on uuringud kinnitanud, et vanemad mehed hindavad sotsiaalses ühistegevuses võimalust oma teadmisi ja oskusi jagada. Kuigi vanuseline diskrimineerimine ja põlvkondadevahelise koostöö on üksteist välistavad nähtused, tõstatame küsimuse, kas põlvkondadevahelises koostöös ei tule mitte otsida intersektsionaalset diskrimineerimist.

Seminarile olid oodatud kõik huvilised Glasgow linna kolmest ülikoolist, samuti Šotimaa võrgustiku “Generations Working Together” liikmed. Seminar võeti vastu huviga, SHARE näitajate taustal kujunes küsimusepüstitus kuulajate jaoks uuenduslikuks ja isegi “provokatiivseks”.

Sündimuse, rände ja vananemise teemadel arutlemiseks ning otsuste tegemiseks on vajalik vastavate (võrdlus)andmete olemasolu. Eesti demograafia keskuse juhataja ja vanemteadur Luule Sakkeus kirjutab olemasolevatest ja puuduvatest rahvastikuandmetest 06.02.2018 Postimehe arvamusrubriigis: kuidas olla mõjusad?

"VANEMAEALISTE TÖÖHÕIVE UURINGUPEEGLIS "

Toivo Mängel on koostanud Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna väljaandena teksti “Vanemaealiste tööhõive uuringupeeglis”. Töö eesmärgiks on anda üks väike ülevaade Eesti vanemaealiste võimalustest pärast pensioniea saabumist edasi töötada, toetudes üleeuroopalise SHARE uuringu järeldustele. Loe siit.