Uudised 2013

Lõppes 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu (SHARE) teine küsitluslaine

Üheksa kuu jooksul intervjueeriti Eestis enam kui 6000 inimest kõikidest linnadest ja valdadest. Euroopa 15 riigist osales uuringus kokku umbes 50 000 inimest. Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut tänab kõiki vastajaid ja küsitlejaid tõsise töö eest. Tallinna ja Harjumaa lapsed aitasid meisterdada SHARE küsitluses osalenutele jõulukaardid, mis jõuavad jõulukuul adressaatideni.

SHARE uuringus küsitletakse iga kahe aasta järel ühtesid ja samu inimesi ning töö toimub kõikides osalevates maades ühtemoodi. Uuring annab põhjaliku ülevaate vanuserühma 50+ kuuluvate inimeste terviseseisundist, töötamisest ja pensionist, toimetulekust ning sotsiaalsetest võrgustikest. Nii saadakse järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste riikidega.

Alates eelmisest nädalast saab SHARE Eesti esimesi tulemusi kasutada ka laiem avalikkus. Statistikaamet avaldas SHARE uuringu 2010/2011 küsitluse Eesti statistika 50+ vanuses elanike tervise, elamistingimuste, sotsiaalsete võrgustike ja hõive kohta oma andmebaasis (www.stat.ee/share).

Äsja lõppenud SHARE kasutajate neljandal rahvusvahelisel konverentsil Liège’s tegid Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased kokku neli ettekannet. Esimest korda oli võimalik kirjeldada Eesti vanemaealiste seisundit täpses võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Lõppenud küsitluslaine viis läbi uuringufirma GfK. Uuringu ettevalmistust ja tulemuste analüüsi korraldavad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon, Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium. Uuringu läbiviimist toetab Sotsiaalministeerium ja Euroopa Regionaalarengu fond. Esimene võimalus äsjalõppenud küsitluslaine andmeid kasutada tekib juulis 2014, kui akadeemilistele ringkondadele tehakse avalikuks andmebaasi n-ö nullversioon. Kaalude jm analüüsiks tarvilikuga varustatud andmeallikas avatakse uurijatele märtsis 2015.

Eestis toimus uuring esimest korda aastatel 2010-2011. SHARE uuringu küsitlused toimuvad järgneva 11 aasta jooksul üle kahe aasta.

Lisainformatsioon:
Luule Sakkeus, TLÜ Eesti Demograafia Instituut, SHARE Eesti teaduskoordinaator, tel: 6454 125
Tiina Tambaum, TLÜ Eesti Demograafia Instituut, SHARE Eesti projektijuht, tel: 6454 125

SHARE andmetega on integreeritud Israeli andmed

SHARE uuringu koordinaator teatas, et nüüd on SHARE 1. ja 2. laine andmetega seotud ka Israeli vastava paneeluuringu andmed. 

Paneelandmete kaalud tarkvara Stata kasutajatele

Stata tarkvara kasutajatele on ette valmistatud erinevat tüüpi kalibreeritud kaalud, mida saab rakendada SHARE andmetele, ning juhend kaalude loomiseks omal käel. Do, dta ja ado faile saab alla laadida rubriigist “Data across waves”  http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/SHARE_generating_calibrated_weights_user_guide_release_1.pdf

SHARE Europe avaldas andmebaasi EasySHARE

Andmebaasi saavad kasutada õppejõud statistiliste meetodite õpetamisel. EasySHARE on ka üliõpilastele väärtuslik allikas lihtsamate uurimistööde läbiviimiseks Euroopa 50+ vanuses elanike individuaalse vananemise, tervise ja tööjätu teemadel. SHARE uuringu nelja laine 113 tabeli andmed on kokku viidud ühte tabelisse, mis annab uurijatele võimaluse teha selle keerulise andmeallikaga esimene kiire tutvus.

Lisainfo: Tiina Tambaum, SHARE Eesti projektijuht, Eesti Demograafia Instituut, tel 53 424 504,  tiina.tambaum@tlu.ee

Infotund üliõpilastele ja juhendajatele SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

Tallinnas teisipäeval 22. oktoobril 2013

kell 10-12 TLÜ-s ruumis S-238 (Silva maja, Narva mnt 29, Tallinn)

Tartus reedel 8. novembril 2013
kell 14-16 TÜ-s ruumis 1024 (Biomeedikum, Ravila 19, Tartu)

Brüsselis esitletakse 50-aastaste ja vanemaealiste uuringu kogumikku

27. juunil 2013 esitletakse Brüsselis Euroopa 50-aastaste ja vanemaealise rahvastiku eluolu kirjeldava uuringu tulemusi kajastavat kogumikku “Active Ageing and Solidarity between Generations in Europe – First Results from SHARE after Economic Crisis”. Kogumik annab põhjaliku ülevaate Euroopa üle 50-aastaste inimeste tervislikust seisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust kriisijärgses Euroopas 2010-2011. aastal.

Kogumikus kajastuvad ka Eestis 2010-2011. aastal läbi viidud uuringu tulemused, mis viidi läbi osana suurest üle-euroopalisest SHARE-uuringust (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Eestis viisid kõnealust uuringut läbi Tallinna Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon ning Sotsiaalministeerium koostöös Statistikaametiga. Uuringu läbiviimist toetasid Euroopa Komisjon (grant nr VS2009/056) ja Sotsiaalministeerium. 

Euroopa ühiskond vananeb ning seetõttu on uuringu tulemused väga vajalikud vanemaealiste majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku välja selgitamiseks, et saaks hinnata ja kujundada neile suunatud sotsiaal-, hooldus- ja pensionipoliitika meetmeid. SHARE uuringu põhjal tekib Eestis järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste Euroopa riikidega. Viimases uuringulaines osales 16 Euroopa riiki, kuid võrreldavad uuringud on käivitunud ka Ameerika Ühendriikides, Aasias (Hiina, Lõuna-Korea, India) ja Lõuna-Ameerikas (Mehhiko, Brasiilia, Argentiina).

Registreerumine kogumiku esitlusele kestab 31. maini 2013, palun teatage oma osalemissoovist Stephanie Lassoni e-posti aadressile lasson@mea.mpisoc.mpg.de.

Informatsioon: www.share-project.org.

Kutse  Lisainformatsiooni saamiseks palun pöörduda SHARE Eesti projektijuhi poole: Liili Abuladze, e-posti teel: liili@tlu.ee või telefoni teel: 6454125.

Kutse SHARE 4. kasutajakonverentsile

28.-29.novembril 2013 toimub Liège’s, Belgias SHARE andmeid kasutavate teadlaste tööde esituskonverents. Ettekannete sünopsised võivad olla kuni 1000 sõna pikad ning need tuleks saata hiljemalt 1. juuliks 2013 järgmistel aadressidel: Martina Brandt (brandt@mea.mpisoc.mpg.de) ja Sergio Perelman (sergio.perelman@ulg.ac.be). Novembris 2012 tehti avalikuks SHARE 4.uuringulaine andmed, seega eelistatakse ka käesoleval konverentsil 4.laine andmetel põhinevaid longituuduurimusi, kuid ka uute osalejariikide (sh Eesti) käsitlusi. 

Sünopsiste kutse saab alla laadida siit.