Uudised 2015

Ilmus uus uudisteleht SHARE Newsletter No.17 – December 2015.

SHARE rahvusvahelisel kodulehel on avaldatud uus uudisteleht SHARE Newsletter No.17 – December 2015. 

Veebruaris ilmub SHARE uuringu Eesti kogumik

Hiljuti lõppes SHARE uuringu kuuenda laine andmete kogumine Eestis. SHARE uuringu teaduskoordinaator ehk Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus tänab Statistikaameti küsitlusmeeskonda tugeva töö ning kõiki vastajaid uuringusse panuse andmise eest.

Statistikaameti küsitlusmeeskond jõudis vastamise määrani, mis on SHARE riikide seas üks kõrgemaid – 83%. Kuuenda laine ankeedile vastas Eestis 5995 inimest vanuses 50+, neist 643 osales uuringus esimest korda. Statistikaameti küsitlejad tegid ajalugu ka sellega, et kogusid vereproove. Väljaõpe saadi vere võtmiseks kuiva veretilga meetodil. Vastajatele oli vere andmine loomulikult vabatahtlik, samas Eesti intervjueeritavatest enam kui pooled olid uudseks lahenduseks valmis.

SHARE uuringulaine viiakse läbi igal teisel aastal. Küsitletakse ühtesid ja samu inimesi. Valimisse lisatakse pidevalt ka nooremaid vanusrühmi, kes on saanud 50aastaseks, valim väheneb selle võrra, kuidas inimesed meie seast lahkuvad. Eesti liitus SHARE uuringu 4. lainega 2011. aastal. Uuringu andmed kirjeldavad vananemise individuaalset kogemust vähemalt 20 aasta vältel, mistõttu on võimalik otseselt seostada põhjuseid ja tagajärgi ning hinnata käitumismudelite ning riiklike meetmete mõju vananeva rahvastiku heaolule. Praegu on uurijate käsutuses Euroopa viie laine andmed, nende seas Eesti kaks lainet. Eesti tulemuste esimene kogumik ilmub 2. veebruaril 2016.

Ilmus SHARE viies rahvusvaheline kogumik

Brüsselis esitleti 29. oktoobril SHARE uuringu uut kogumikku “Ageing in Europe – Supporting policies for an inclusive society”.

Raamatu saab tasuta alla laadida SIIT.

Tegemist on viienda SHARE kogumikuga, milles tutvustatakse uuringu uue laine tulemusi. Teist korda SHARE kogumikes on teadlastel olnud võimalik kasutada andmeid ka Eesti kohta.

SHARE uue kogumiku esitluse toimus: 29. oktoobril 2015 kell 13:00 – 17:00 Palais des Académies, Brüssel.

Ilmus uus uudisteleht SHARE Newsletter No.16 – September 2015.

On avaldatud uus uudisteleht SHARE Newsletter No.16 – September 2015. Tutvuda saab sellega siit.

Ilmub SHARE viies rahvusvaheline kogumik

Brüsselis esitletakse 29. oktoobril SHARE uuringu uut kogumikku Ageing in Europe – Supporting policies for an inclusive society”. Tegemist on viienda SHARE kogumikuga, milles tutvustatakse uuringu uue laine tulemusi. Teist korda SHARE kogumikes on teadlastel olnud võimalik kasutada andmeid ka Eesti kohta.

Eesti osaleb SHARE uuringus alates 2011. aastast, mil Euroopas algas uuringu 4. laine. Uuringu valimisse kuulub enam kui 7000 eestimaalast vanuses 50+, kellest igaüks esindab umbes 70 sarnase sotsiaalmajandusliku taustaga kaasmaalast. Hetkel toimub SHARE 6. laine andmekogumise etapp, mida Eestis viivad läbi Statistikaameti küsitlejad. Projekti tegevust koordineerib Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus. Oleme väga tänulikud SHARE valimisse sattunud inimestele, kes iga kahe aasta järel on leidnud aega vastata SHARE põhjalikule küsimustikule. Brüsselis tutvustatavas raamatus on Eesti just teie panuse läbi esindatud!

SHARE uue kogumiku esitluse toimub: 29. oktoobril 2015 kell 13:00 – 17:00 Palais des Académies, Brüssel.

TAI avaldas 2013. a 50+ rahvastiku terviseseisundi ja tervisekäitumisega seotud näitajad

Tervise Arengu Instituut lisas oma tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi SHARE uuringu viienda laine andmed ning neljanda ja viienda laine vahelisel ajal (2011-2013) toimunud muutuste andmed terviseseisundi ja tervisekäitumisega seotud näitajates.

SHARE on üle-euroopaline paneeluuring (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe), mis hõlmab rahvastikku alates 50. eluaastast ning millega kogutakse infot vanemaealiste tervise, vananemise ja pensionile jäämise kohta. Küsitluslained toimuvad ig kahe aasta järel. Eesti valimisse kuulub enam kui 7000 inimest.

Eesti lülitus SHARE uuringusse alates neljandast lainest. Igas laines korduvad samad küsimused, millele lisanduvad aga lainespetsiifilised teemad: neljandas laines sotsiaalvõrgustikku puudutavad küsimused, viiendas laines deprivatsioon ehk ilmajäetus ning käimasolevas, kuuendas laines kogutakse terviseseisundi biomarkereid.

SHARE Eesti uuringut koordineerib Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ning rahvusvahelise uuringu juht on Max Planck Society Munich Centre for the Economic of Aging.

Praegu toimub uuringu 6. laine andmekogumise etapp, mida viivad läbi Statistikaameti küsitlejad. Uuringus on iga vastaja panus ülioluline, sest iga osaleja esindab enam kui seitsekümmet samalaadse sotsiaal-demograafilise taustaga isikut. Käimasolev kuuenda laine küsitlus lõpeb oktoobris ja üldistatud andmed avalikustatakse 2017. aasta suvel.

SHARE on ainus omalaadne uuring 50+ vanuses elanikkonna kohta, mis annab võimaluse analüüsida terviklikult individuaalse vananemise protsessi ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti annab see teaduspõhiseid soovitusi poliitikameetmete ja arendusplaanide koostamiseks.

Uuringu andmed on kättesaadavad SIIT.

Lisainfo uuringu kohta:

Tiina Tambaum, Tallinna Ülikool
tel 645 4125

tiina.tambaum@tlu.ee

Lisainfo avaldatud andmete kohta:
Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut
tel 659 3814; 740 1634
maali.kabin@tai.ee

SHARE Europe avaldas andmebaasi EasySHARE koos 5. laine andmetega

Andmebaasi saavad kasutada õppejõud statistiliste meetodite õpetamisel. EasySHARE on ka üliõpilastele väärtuslik allikas lihtsamate uurimistööde läbiviimiseks Euroopa 50+ vanuses elanike individuaalse vananemise, tervise ja tööjätu teemadel. SHARE uuringu viie laine 113 tabeli andmed on kokku viidud ühte tabelisse, mis annab uurijatele võimaluse teha selle keerulise andmeallikaga esimene kiire tutvus.


Lisainfo: 

Tiina Tambaum

SHARE Eesti projektijuht

Eesti Demograafia Instituut

tiina.tambaum@tlu.ee

Eestit iseloomustab vanemaealiste kõrge tööhõive ent ka halvad tervisenäitajad ja mahajäämus arvutikasutuses

Aprillis said SHARE üleeuroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringu viienda ja Eesti jaoks teise laine andmed kättesaadavaks teaduskasutuseks. Andmetest tuleneb, et Eesti vanemaealiste tööiga püsib kõrge, ent meil on ühtlasi üks kõrgemaid igapäevategevustes piiratud vanemaealiste osakaal ning mahajäämus eakate arvutikasutuses.

Eestit iseloomustab jätkuvalt üks kõrgemaid vanemaealiste tööhõiveid. Et vanuses 65-74 jätkavad töötamist üle 20% isikutest, annab märku meie paindlikust pensionisüsteemist. Üle 50-aastaste hulgas paistavad Sloveenia ja Itaalia kõrval madalaima tööhõivega silma Austria ja Luksemburg, kus mõju avaldab oluliselt madal naiste tööhõive.

Mõneti on kõrge tööiga vastuolus Eesti endiselt halbade tervisenäitajatega. SHARE uuringus osalevate riikide hulgas on Eestil üks kõrgemaid igapäevategevustes piiratute osakaal kõigis vanuserühmades. Eestile järgnevad Holland, Saksamaa ja Tšehhi 50–64-aastaste hulgas, üle 75-aastaste hulgas aga Tšehhi järel Itaalia ja Iisrael. “Kuna me ei hiilga pikaealisusega võrreldes teiste riikidega, tuleks nii suure erinevuse põhjust vanusrühmades ja riigiti otsida sotsiaalsüsteemist, kus meil on puude kompenseerimine veel puudulikult välja arendatud. Samas on meie tegevuspiirangutega inimesed  üle 50-aastaste hulgas igas vanuses võrreldes ülejäänud 15 SHARE riigiga ühed kõige suurema tööhõivega,” kommenteeris uuringu teaduskoordinaator Luule Sakkeus. Ka Aktiivse Vananemise Indeksi analüütilises raportis  juhitakse tähelepanu Eesti vanemaealiste madalale potentsiaalile, mis on seotud tervisega – tervelt elavate vanemaealiste arv on väike, meeste ja naiste elueavahe suur.

Üks murettekitavamaid tulemusi on Eesti hoogsalt arendatava e-riigi kontekstis 50+ vanuses inimeste oluline mahajäämus arvutikasutuses. 50–64-aastaste hulgas ei ole rohkem kui 10% inimestest kunagi arvutit kasutanud, mis on Sloveenia järel halvim tulemus, vanuse kasvades suurenevad osakaalud veelgi. See annab märku sellest, et loodavad e-teenused ei jõua tänasel päeval nendeni, keda need võib-olla kõige enam abistada suudaksid.

Mai kuus alustab koostöös Statistikaametiga SHARE Eesti 50+ uuringu uus küsitluslaine, mille käigus küsitletakse ligi 7000 inimest vanuses 50+. Uuringus küsitakse muutuste kohta tervisliku seisundi, töötamise või tööjätu ja igapäevase toimetuleku osas. Osalemiskutse saavad ka ligi 1400 5054-aastast inimest, et oleks võimalik jälgida iga põlvkonna eripärasid meie üldises toimetulekus ja rahvastiku vananemisprotsessis.

Eestis viidi esimene SHARE 50+ uuring läbi aastatel 2010-2011. Käesolev uuringulaine on kolmas ning seda korraldavad Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ja teised Tallinna ning Tartu ülikoolide instituudid, Tervise Arengu Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Statistikaametiga.

SHARE näol on tegemist üleeuroopalise uuringuga, milles osaleb kokku enam kui 66 000 inimest Euroopa riikidest ja Iisraelist. SHARE viiendas küsitluslaines osales kokku 15 riiki. Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu fond.

Uuringu korraldajad tänavad kõiki neid ligi 6000 inimest peaaegu 4000 leibkonnast, kes on osalenud kahes eelmises SHARE Eesti 50+ uuringus.

7000 inimest vanuses 50+ osaleb SHARE Eesti uues küsitluslaines

Veebruaris 2015 algas SHARE Eesti 50+ uuringu uus küsitluslaine. Järgneva poole aasta jooksul küsitletakse Eestis ligi 7000 inimest vanuses 50-aastat ja vanemad nende tervisliku seisundi, töötamise või pensionil viibimise ja toimetuleku kohta ning varasemalt samas uuringus osalenutelt uuritakse ka elus toimunud muutuste kohta. Tegemist on üle-euroopalise uuringuga, milles osaleb kokku rohkem kui 66 000 inimest juba kuuendat korda.

Uuringusse osalema kutsutavatele saadetakse koju kiri koos uuringufirma esindajate kontaktandmetega, seejärel lepitakse küsitleja ja uuringus osaleja kohtumise aeg kokku. Osalemine on väga tähtis nii siis, kui inimene on juba varasemalt SHARE 50+ uuringus osalenud. Samuti siis, kui ta kutsutakse küsitluses osalema esimakordselt. Uuringu tulemused aitavad koguda infot Eesti 50-aastaste ja vanemaealiste inimeste elu ja toimetulekut puudutavate ühiskondlike otsuste tegemiseks ning aitavad võrrelda Eesti vanemaealiste eluolu teiste maade andmetega.

“Eesti ühiskond vananeb, mille tõttu on uuringu tulemused väga vajalikud vanemaealiste majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku välja selgitamiseks. Need aitavad hinnata ja kujundada vanemaealistele suunatud sotsiaal-, hooldus- ja pensionipoliitika meetmeid. SHARE uuringu põhjal tekib Eestis järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste Euroopa riikidega,” ütles uuringu teaduskoordinaator Luule Sakkeus.

Viimases uuringulaines osales 15 Euroopa riiki, kuid võrreldavad uuringud on käivitunud ka Ameerika Ühendriikides, Aasias (Hiina, Lõuna-Korea, India) ja Lõuna-Ameerikas (Mehhiko, Brasiilia, Argentiina). Kui eelmistes lainetes on käsitletud lähivõrgustiku ja materiaalse ilmajäetuse teemat, siis seekord on tähelepanu rohkem fokusseeritud tervisele. Lisaks enesehinnangulistele terviseküsimustele tehakse ka mitmeid objektiivseid mõõtmisi nagu kopsumaht ja käesurve, aga kogutakse ka mitmeid biomarkereid diabeedi, luuhõrenemise ja põletikenäitajate selgitamiseks. Koosmõjus oma tegevuse, enesetunde, lähivõrgustiku, aga ka materiaalse toimetuleku näitajatega, ühelt poolt, ning ühiskonnas toimuvate muutustega, teiselt poolt, suudame paremini leida vastuseid, kes on need, kes kauem tööturul püsivad või kelle kulutused tervisele oma taskust kõige suuremad.

Eestis viidi esimene SHARE 50+ uuring läbi 2010-2011. aastatel. Käesolev uuringulaine on kolmas ning seda korraldavad Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ning teised Tallinna ja Tartu ülikoolide instituudid, Tervise Arengu Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös uuringufirmaga GFK Custom Research Baltic. Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu fond. SHARE uuringu raames on kavas valitud esinduslikku rahvastikuosa küsitleda veel järgneva 8 aasta jooksul üle kahe aasta.

Uuringu korraldajad tänavad kõiki neid ligi 6000 inimest peaaegu 4000 leibkonnast, kes on osalenud kahes eelmises SHARE Eesti 50+ uuringus.

 

Ilmus flaier eesti vanemaealiste tervise kohta

Ilmus flaier eesti vanemaealiste tervise kohta, mille leiate siit. Infoleht on koostatud Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuringu (SHARE) 2011. a. andmete põhjal.